PPEUM Clinic Shinnonhyeon (Trụ sở chính)

Điều khoản hội viên

[Điều khoản hội viên trực tuyến tại PPEUM Clinic chi nhánh Shin Nonhuyn]

Điều khoản này nhằm mục đích tuân thủ và quy định các điều kiện, thủ tục sử dụng dịch vụ do chi nhánh chính Shin Nonhyeon cung cấp cùng các nội dung cần thiết khác theo quy định của Luật kinh doanh viễn thông và Nghị định thi hành luật.

Điều 1 (Mục đích)

Điều 2 (Định nghĩa hội viên)

“Hội viên" là người kết nối với trang chủ của công ty, gia nhập với tư cách là hội viên trực tuyến theo điều khoản và nhận được dịch vụ chăm sóc do công ty cung cấp.

Điều 3 (Gia nhập hội viên)

Điều 4 (Cung cấp và thay đổi dịch vụ)

Điều 5 (Ngừng dịch vụ)

Điều 6( Từ bỏ hoặc mất tư cách hội viên)

Điều 7 (Thông báo về hội viên)

Điều 8 (Bảo hộ thông tin cá nhân của hội viên)

Công ty luôn nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của hội viên, bao gồm thông tin đăng ký hội viên theo luật pháp và quy định có liên quan. Về việc bảo vệ thông tin cá nhân của hội viên sẽ được điều chỉnh bởi các luật và quy định có liên quan và "Chính sách sử dụng thông tin cá nhân" do công ty quy định.

Điều 9 (Nghĩa vụ của công ty)

Điều 10 (Nghĩa vụ về tên và mật khẩu tài khoản)

Điều 11 (Nghĩa vụ của hội viên)

Điều 12 (Ẩn và xóa thông báo)

Trong trường hợp nội dung thông báo công khai của hội viên tương ứng với các nội dung sau, công ty có thể xóa mà không cần thông báo trước cho hội viên và có thể hạn chế, đình chỉ hoặc xóa bỏ tư cách hội viên.

Điều 13 (Thu hồi và hạn chế quyền tác giả)

Điều 14 (Quy định về tư vấn)

Điều 15 (Sự thay đổi của điều khoản)

Điều 16 (Quyền hạn xét xử)

Trường hợp phát sinh kiện tụng về tranh chấp việc sử dụng dịch vụ giữa công ty và hội viên sẽ được đệ trình lên tòa án Hàn Quốc, nơi có thẩm quyền xét xử theo Luật tố tụng dân sự.

Quy tắc bổ sung

Chính sách sử dụng thông tin cá nhân tại PPEUM Clinic

[PPEUM Clinic (sau đây gọi là "công ty")] luôn coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin cá nhân do người dùng cung cấp được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ. Công ty thu thập, lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân theo quy định của các điều khoản của 「Luật bảo vệ thông tin cá nhân」 với mục đích thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thông tin một cách hợp pháp.

Ngoài ra, công ty tôn trọng các quyền và lợi ích của chủ thể dữ liệu trong việc xem, sửa.xóa và yêu cầu đình chỉ xử lý thông tin cá nhân được lưu giữ theo luật pháp và quy định có liên quan. Nếu như có vi phạm về quyền lợi, hội viên có thể kiện theo quy định luật hành chính.

Theo「Luật bảo vệ thông tin cá nhân」, công ty có chính sách bảo mật sau đây để bảo vệ thông tin cũng như quyền và lợi ích của chủ thể thông tin, xử lý thuận lợi các khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân. Trong trường hợp sửa đổi sẽ được thông báo qua trang web chính thức (hoặc thông báo riêng).

Điều 1 Hạng mục và cách thức thu thập thông tin cá nhân

Công ty có nghĩa vụ thông báo trước về phạm vi và mục đích thu thập thông tin khi đăng ký hội viên theo các điều khoản luật pháp và quy định có liên quan. Các hạng mục thu thập thông tin cá nhân như sau:

Khi tư vấn, đặt lịch trực tuyến
Đăng khi hội viên trên trang chủ

Các thông tin sau đây có thể được tự động tạo ra và thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ

hoặc xử lý việc cung cấp dịch vụ.
Khi tiến hành điều trị
Cách thức thu thập thông tin cá nhân

Điều 2 Mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân được thu thập cho các mục đích sau:
Tất cả thông tin do người dùng cung cấp sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cần thiết và sẽ cần có sự đồng ý trước khi thay đổi mục đích sử dụng

Điều 3 Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người tiếp nhận thông tin
Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của người tiếp nhận thông tin

Điều 4 Nội dung liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chỉ xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi quy định tại 'Thông báo thu thập và sử dụng thông tin cá nhân điều 1'. Chỉ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 khi phát sinh yêu cầu đặc biệt của pháp lệnh liên quan và có sự đồng ý riêng của người sử dụng

Cơ sở cung cấp Mục đích cung cấp Hạng mục bắt buộc Thời gian lưu trữ và sử dụng
JIN-EUS Tư vấn về dịch vụ y tế và thông tin về các dịch vụ và sự kiện mới Tên, mật khẩu, lĩnh vực quan tâm, thông tin liên lạc, tuổi, giới tính, ID Kakao Talk Xóa khi có yêu cầu rút lại sự đồng ý của người sử dụng.

- Trường hợp thông tin được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước dựa trên các luật và quy định có liên quan:

Điều 5 Các nội dung liên quan đến ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn và thuận tiện cho khách hàng, tổng công ty giao nhiệm vụ xử lý thông tin cá nhân cho các công ty có nghiệp vụ chuyên nghiệp sau đây:

Công ty ủy thác Nộii dung công việc ủy thác Mục thông tin cá nhân được ủy thác Thời gian ủy thác
㈜케어랩스 Bảo trì bảng biểu điện tử Tên, mã số đăng kí tại viện, ngày tháng năm sinh Đến thời gian được thỏa thuận trong hợp đồng
㈜인에이블소프트 Bảo trì bảng biểu điện tử Tên, mã số đăng kí tại viện, ngày tháng năm sinh Đến thời gian được thỏa thuận trong hợp đồng
㈜성민네트웍스 Bảo trì bảng biểu điện tử Tên, mã số đăng kí tại viện, ngày tháng năm sinh Đến thời gian được thỏa thuận trong hợp đồng
진이어스 Phát triển và điều hành trang web
Hướng dẫn, cung cấp thông tin sự kiện và dịch vụ mới
Chữ kí, email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh Đến thời gian được thỏa thuận trong hợp đồng

Điều 6 (Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân)

Về nguyên tắc, sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, thông tin sẽ được hủy ngay lập tức. Tuy nhiên, những mục thông tin sau sẽ được giữ lại trong khoảng thời gian nhất định vì những lý do sau.

Tuy nhiên, ngay cả khi mục đích thu thập hoặc cung cấp đã đạt được, bệnh viện có thể giữ lại thông tin cá nhân của khách hàng nếu có nhu cầu lưu giữ thông tin đó theo các quy định của Luật thương mại và các luật khác.

Điều 7 Thủ tục và phương pháp hủy bỏ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, công ty sẽ hủy bỏ ngay sau khi đạt được [Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân]. Quy trình và cách thức hủy bỏ như sau.

Thủ tục hủy bỏ

Thông tin do khách hàng nhập để đăng ký hội viên, v.v., sẽ được hủy ngay lập tức sau khi đạt được mục đích theo phương pháp hủy sau.

Phương pháp hủy bỏ thông tin

Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp điện tử và sẽ được xóa bằng phương pháp kỹ thuật không thể sao chép hồ sơ. Thông tin cá nhân in trên giấy được cắt nhỏ bằng máy hủy tài liệu hoặc tiêu hủy bằng cách đốt.

Điều 8 Quyền của người dùng, người đại diện hợp pháp và cách thực hiện

Khi khách hàng yêu cầu xem, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân, tổng công ty sẽ phản hồi trung thực yêu cầu của khách hàng và xử lý yêu cầu đó ngay lập tức. Để bảo vệ thông tin cá nhân, công ty không cung cấp quy trình xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của khách hàng qua điện thoại, thư, FAX hoặc các phương thức ứng dụng khác ngoài lượt truy cập của khách hàng.

Kiểm tra thông tin cá nhân

Khách hàng có thể yêu cầu xem thông tin cá nhân bằng cách truy cập trang web của và chúng công ty sẽ phản hồi nhanh chóng.

Sửa và xóa thông tin cá nhân

※ Thông tin cá nhân bắt buộc phải được lưu trữ theo luật không thể được sửa đổi hoặc xóa trong thời gian lưu trữ ngay cả khi được yêu cầu.

Điều 9 (Phương pháp thu hồi sự đồng ý/ Hủy tư cách hội viên)

Khách hàng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân bất cứ lúc nào khi đăng ký hội viên. Việc rút lại sự đồng ý (rút tư cách hội viên) có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào 『Hủy tư cách hội viên』 ở “My page” trên trang chủ và thực hiện quy trình xác minh danh tính. Ngoài ra có thể liên hệ với người phụ trách thông tin cá nhân bằng văn bản, qua điện thoại hoặc fax. Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, chẳng hạn như hủy thông tin.

Điều 10 (Các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, vận hành và từ chối các thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động)

Công ty sử dụng 'cookie' để lưu trữ và truy xuất thông tin người dùng theo thời gian để cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh phù hợp với khách hàng. Cookie là một lượng nhỏ thông tin mà một trang web truyền đến trình duyệt web trên máy tính của người dùng và đôi khi được lưu trữ trên đĩa cứng của PC.

Công ty sử dụng cookie với mục đích như sau:

Khách hàng có một sự lựa chọn về cài đặt cookie. Do đó có thể cho phép tất cả cookie bằng cách đặt tùy chọn trong trình duyệt web của mình, thực hiện xác nhận bất cứ khi nào cookie được lưu hoặc từ chối lưu tất cả cookie. Nếu khách hàng từ chối cài đặt cookie, một số dịch vụ có thể bị hạn chế.

Điều 11(Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân)

Tổng công ty đang chuẩn bị một thiết bị bảo mật như một biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Mọi thông tin do người dùng cung cấp đều được bảo vệ và quản lý an toàn bởi các thiết bị bảo mật tối ưu. Ngoài ra, như một biện pháp quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân, công ty cũng chuẩn bị các thủ tục cần thiết để truy cập và quản lý thông tin cá nhân của người dùng. Bên cạnh đó đồng thời tiến hành đào tạo liên tục về bảo mật bằng cách giới hạn số lượng người xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong một phạm vi tối thiểu. Ngoài ra, công ty cũng chỉ định người dùng của hệ thống xử lý thông tin cá nhân, cung cấp cho họ mật khẩu người dùng và cập nhật chúng thường xuyên.

iều 12 Nghĩa vụ thông báo theo sự thay đổi của chính sách.

Nội dung của Chính sách cam kết bảo mật thông tin cá nhân có thể được thay đổi theo những thay đổi về luật, hướng dẫn liên quan hoặc những thay đổi trong chính sách điều hành nội bộ.

Nếu 「Chính sách cam kết bảo mật thông tin cá nhân」 của tổng công ty được thay đổi sẽ được thông báo qua trang web (https://www.ppeum.com).

Chi nhánh Người chịu trách nhiệm
bảo hộ thông tin cá nhân
Số điện thoại người phụ trách Ngày tiến hành
Shin Nonhyeon 정헌진 02-593-3344 2016/11/28
Ilsan 이산하 031-915-3225 2018/11/15
Hongdae 박한솔 02-322-3366 2017/05/23
Suwon Ingye 백경돈 031-253-8833 2017/06/19
Gang Nam 조한용 02-535-2205 2018/01/11
Bundang 정용진 031-703-3010 2018/03/29
Inchoen 강동한 032-439-3008 2018/03/09
Beomgye 서지훈 031-476-9888 2018/05/18
Cheonho 이진수/이태민 02-471-4010 2018/08/03
Bupyeong 김정혁 032-505-3010 2018/09/28
Myeongdong 정성록 02-752-8887 2018/11/23
Kondae 박훤함 02-467-1177 2018/12/12
Ansan 하의연 031-402-7717 2018/05/18
Busan 선수경 051-807-3400 2019/12/30
Chi nhánh 1 Deagu
(Jungang –Ro)
김정홍 1644-3997 2020/06/01
Nowon 최선욱 02-518-5020 2020/07/18
Dongtan 김경태 031-377-7050 2020/08/18
Ga Suwon 강석훈 031-248-9110 2020/10/26
Đại học Quốc gia Seoul 고명진 02-875-9930 2020/12
Chi nhánh 2 Deagu
(Dongseong-Ro)
진호성 053-716-3996 2020/12/18
Jamsil 김승범 02-564-8881 2021/01/04
Deajeon 김보영 042-487-3888 2021/06/02
Cheonan 변제익 041-557-8898 2021/06/15
Jeju 주동준 064-900-2600 2021/7/8
Hanam Misa 심혜선 031-796-8893 2022/9/20
Ngày tiến hành: Năm 2020 tháng 10 ngày 26
Nếu khách hàng cần báo cáo hoặc tư vấn về các vi phạm thông tin cá nhân khác, vui lòng liên hệ với các tổ chức bên dưới.

1. Ủy ban giải quyết tranh chấp cá nhân (www.1336.or.kr/1336)
2. Ủy ban chứng nhận nhãn hiệu, bảo vệ thông tin (www.eprivacy.or.kr/02-580-0533~4)
3. Trung tâm Điều tra tội phạm internet, văn phòng công tố viên tối cao (http://icic.sppo.go.kr/02-3480-3600)
4. Cơ quan cảnh sát quốc gia trung tâm ứng phó khủng bố mạng (www.ctrc.go.kr/02-392-0330)

Chính sách quản lý và vận hành xử lý thông tin hình ảnh của PPEUM Clinic

[Chính sách quản lý và vận hành thiết bị xử lý thông tin video]

Thông qua chính sách quản lý vận hành thiết bị xử lý thông tin video, công ty thông báo đến khách về mục đích và phương pháp sử dụng, quản lý thông tin hình ảnh do công ty xử lý.

Điều 1 Cơ sở lắp đặt và mục đích của thiết bị xử lý thông tin ảnh

Theo điều 25 khoản 1 của Luật bảo vệ thông tin cá nhân, trụ sở chính cài đặt và vận hành các thiết bị xử lý thông tin hình ảnh cho các mục đích sau.

Điều 2 Số lượng, vị trí cài đặt và phạm vi ghi hình

Số lượng, vị trí cài đặt và phạm vi ghi hình như sau

Chi nhánh Số lượng CCTV Vị trí
Shin Nonhyeon 47 Cửa vào, sảnh, bàn làm việc, phòng chờ, phòng tư vấn, phòng phẫu thuật, phòng laser, phòng chăm sóc, phòng điều dưỡng, phòng viện trưởng, phòng powder, phòng nhân viên
Ilsan 8 Sảnh tòa nhà, hành lang, lối vào
Hongdae 8 Phòng chờ, lối vào, hành lang
Suwon Ingye 4 Sảnh, phòng nhân viên
Gang Nam 8 Sảnh tòa nhà, hành lang, lối vào
Bundang 10 Sảnh, phòng tư vấn, hành lang, văn phòng quản lý, phòng nhân viên
Inchoen 4 Sảnh, phòng nhân viên
Beomgye 10 Sảnh, phòng nhân viên, hành lang, phòng tư vấn
Cheonho 4 Sảnh, phòng nhân viên, hành lang
Bupyeong 4 Sảnh, phòng nhân viên
Myeongdong 11 Phòng chờ, hành lang, thang máy
Kondae 12 Sảnh tòa nhà,hành lang, phòng chờ, bàn tư vấn
Ansan 10 Sảnh, phòng nhân viên, hành lang, phòng tư vấn
Busan 4 Sảnh, phòng nhân viên
Chi nhánh 1 Deagu
(Jungang –Ro)
64 Tiền sảnh, hành lang, phòng nhân viên, lối vào
Nowon 16 Sảnh, phòng nhân viên
Dongtan 5 Sảnh, phòng nhân viên, phòng tư vấn phòng chờ
Ga Suwon 4 Sảnh, phòng nhân viên
Đại học Quốc gia Seoul 16 Sảnh, phòng nhân viên, phòng chờ, phòng tư vấn, lối vào, hành lang
Chi nhánh 2 Deagu
(Dongseong-Ro)
50 Lối vào, sảnh, phòng tư vấn, phòng chờ, hành lang, phòng điều trị, phòng nhân viên
Jamsil 16 Lối vào, sảnh, phòng chờ, phòng tư vấn, phòng điều hành, phòng quản lý, phòng trang điểm
Deajeon 8 Sảnh, phòng nhân viên, phòng tư vấn, phòng chờ, lối vào
Cheonan 8 Sảnh, hành lang, phòng nhân viên, phòng tư vấn, phòng chờ, hành lang
Jeju 29 Bàn làm việc, lối đi, phòng tư vấn, phòng chăm sóc da, phòng laser, phòng mổ, phòng hồi sức, phòng nhân viên, phòng viện trưởng, nhà ăn
Hanam Misa 13 Lối vào, lối vào phòng nhân viên, lễ tân, phòng tư vấn, sảnh, phòng chờ, phòng điều trị, phòng quản lý, phòng điều dưỡng, hành lang

Điều 3 Người chịu trách nhiệm quản lý và quyền hạn tiếp cận

Để bảo vệ thông tin hình ảnh của chủ thông tin và xử lý các khiếu nại liên quan đến thông tin hình ảnh cá nhân, người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin hình ảnh cá nhân được bổ nhiệm như sau.

Chi nhánh Người chịu trách nhiệm
bảo hộ thông tin cá nhân
Số điện thoại người phụ trách Ngày tiến hành
Shin Nonhyeon 정헌진 02-593-3344 2016/11/28
Ilsan 이산하 031-915-3225 2018/11/15
Hongdae 박한솔 02-322-3366 2017/05/23
Suwon Ingye 백경돈 031-253-8833 2017/06/19
Gang Nam 조한용 02-535-2205 2018/01/11
Bundang 정용진 031-703-3010 2018/03/29
Inchoen 강동한 032-439-3008 2018/03/09
Beomgye 서지훈 031-476-9888 2018/05/18
Cheonho 이진수/이태민 02-471-4010 2018/08/03
Bupyeong 김정혁 032-505-3010 2018/09/28
Myeongdong 정성록 02-752-8887 2018/11/23
Kondae 박훤함 02-467-1177 2018/12/12
Ansan 하의연 031-402-7717 2018/05/18
Busan 선수경 051-807-3400 2019/12/30
Chi nhánh 1 Deagu
(Jungang –Ro)
김정홍 1644-3997 2020/06/01
Nowon 최선욱 02-518-5020 2020/07/18
Dongtan 김경태 031-377-7050 2020/08/18
Ga Suwon 강석훈 031-248-9110 2020/10/26
Đại học Quốc gia Seoul 고명진 02-875-9930 2020/12
Chi nhánh 2 Deagu
(Dongseong-Ro)
진호성 053-716-3996 2020/12/18
Jamsil 김승범 02-564-8881 2021/01/ 04
Deajeon 김보영 042-487-3888 2021/06/02
Cheonan 변제익 041-557-8898 2021/06/15
Jeju 주동준 064-900-2600 2021/7/8
Hanam Misa 심혜선 031-796-8893 2022/9/20

Điều 4 Thời gian ghi và lưu giữ thông tin video

Thời gian ghi và lưu giữ thông tin video như sau

Chi nhánh Thời gian ghi hình thông tin video Thời gian lưu trữ Ngày tiến hành
Shin Nonhyeon 24 giờ Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Ilsan Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Hongdae 24 giờ Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Suwon Ingye Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Gang Nam Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Bundang Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Inchoen Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Beomgye Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Cheonho Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Bupyeong Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Myeongdong Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Kondae Trong thời gian hoạt động của viện 24 giờ Phòng máy chủ
Ansan Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Busan Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Chi nhánh 1 Deagu
(Jungang –Ro)
Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Nowon Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Dongtan Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Ga Suwon Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Đại học Quốc gia Seoul Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Chi nhánh 2 Deagu
(Dongseong-Ro)
Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Jamsil 24 giờ Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Deajeon 24 giờ Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Cheonan 24 giờ Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Jeju Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ
Hanam Misa Trong thời gian hoạt động của viện Trong vòng 14 ngày Phòng máy chủ

Điều 5 Các vấn đề liên quan đến phương pháp và địa điểm kiểm tra thông tin hình ảnh cá nhân

Điều 6 Các biện pháp đối phó với yêu cầu đọc thông tin hình ảnh của chủ thể thông tin

Bất cứ lúc nào chủ thể thông tin cũng có thể yêu cầu người vận hành thiết bị xử lý thông tin hình ảnh cho xem, xác nhận sự tồn tại hoặc xóa thông tin hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, chỉ giới hạn ở thông tin hình ảnh cá nhân có sự xuất hiện của chủ thể và thông tin cần thiết rõ ràng cho lợi ích của cuộc sống, cơ thể, tài sản của chủ thể thông tin.

Trong trường hợp có yêu cầu xem, xác nhận sự tồn tại hoặc xóa thông tin hình ảnh cá nhân, công ty sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý, cần thiết ngay lập tức. Cho dù có yêu cầu xem của chủ thể thông tin, yêu cầu có thể bị từ chối trong các trường hợp sau và trong trường hợp này, lý do từ chối sẽ được thông báo cho chủ thể thông tin trong vòng 10 ngày.

Điều 7 Các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin video

Thông tin hình ảnh do trụ sở chính xử lý được quản lý an toàn thông qua các biện pháp mã hóa và cung cấp quyền truy cập thông tin cá nhân khác nhau. Để ngăn chặn giả mạo, làm sai lệch thông tin, thời gian tạo thông tin hình ảnh cá nhân, mục đích xem, người xem, ngày giờ xem, v.v. đều được ghi lại và quản lý. Ngoài ra, một thiết bị khóa được cài đặt để lưu trữ an toàn thông tin hình ảnh cá nhân.

Điều 8 Các nội dung liên quan đến thay đổi chính sách sử dụng thông tin cá nhân

Nếu có thêm, xóa, sửa nội dung do thay đổi luật, chính sách, công nghệ bảo mật, công ty sẽ thông báo lý do và nội dung thay đổi thông qua trang chủ ít nhất 7 ngày trước khi thực hiện.

*Ngày tiến hành: Năm 2020 tháng 10 ngày 26

Nếu khách hàng cần báo cáo hoặc tư vấn về các vi phạm thông tin cá nhân khác, vui lòng liên hệ với các tổ chức bên dưới.

1 Ủy ban giải quyết tranh chấp cá nhân (www.1336.or.kr/1336)
2 Ủy ban chứng nhận nhãn hiệu, bảo vệ thông tin (www.eprivacy.or.kr/02-580-0533~4)
3 Trung tâm Điều tra tội phạm internet, Văn phòng công tố viên tối cao (http://icic.sppo.go.kr/02-3480-3600)
4 Cơ quan cảnh sát quốc gia trung tâm ứng phó khủng bố mạng (www.ctrc.go.kr/02-392-0330)

Giới thiệu bệnh việnPPEUM INTRODUCTION

Địa chỉ PPEUM LOCATION

Địa chỉ

서울특별시 강남구 강남대로 470 808타워
13층, 14층,15층 (808타워식 주차 불가)

Tầng 12-15, 470 Gangnam-daero, Gangnam-gu,
Seoul, Republic of Korea
Không có bãi đỗ xe

Thời gian làm việc
Thứ 2- Thứ 6
10:30 ~ 21:00
Thứ 7
10:30 ~ 17:00
Chủ nhật
11:00 ~ 17:00
Ngày lễ
11:00 ~ 17:00
 • Bãi đỗ xe 1
  Trong tòa
  Gangnam CGV
  • 서울시 강남구 강남대로 438 (역삼동, 스타플렉스)
  • - Không giới hạn số lượng xe
  • - Miễn phí đỗ xe trong thời gian điều trị
  • - Phí sử dụng dịch vụ đỗ xe (Valet) 3000won/1 lần
      quá 10 phút, thêm 1000 won phí phát sinh
  • - Cách bệnh viện 4 phút đi bộ
 • Bãi đỗ xe 2
  Trong tòa nhà khách sạn
  The Designers
  LYJ Gangnam Premier
  • 서울시 강남구 봉은사로 113
  • (논현동, 호텔 더 디자이너스 리즈 강남 프리미어)
  • - Không hỗ trợ đỗ xe cho SUV, RV, xe thể thao, xe khách, xe máy
  • - Không hỗ trợ valet
  • - Miễn phí đỗ xe trong thời gian điều trị
  • - Cách bệnh viện 4 phút đi bộ